MUTTODAYA
DE  EN
วัดป่ามุตโตทัย
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
เข้าพัก
กำหนดการ
ที่อยู่
ติดต่อ
บทความ
รูป
Links

วัดป่ามุตโตทัย 

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพระภิกษุสามเณร ผู้มีความประสงค์ที่จะมาเยี่ยม ซึ่งถือเป็นอาคันตุกะของวัด
วัดป่ามุตโตทัย เป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ต้องการเรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง เพื่อที่จะลดกิเลส ละโลภ โกรธ หลง   เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาตนตามมรรคมีองค์ 8  ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายแห่งใจที่สงบเย็นเป็นอิสระ หรือที่เรียกว่านิพพานนั่นเอง
วัดป่ามุตโตทัย เป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ที่ถือเอากรรมฐานเป็นสิ่งสำคัญ
ข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ และข้อกติกาสงฆ์ ได้ตั้งไว้เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติพระกรรมฐาน
พระภิกษุสามเณรที่มาเยี่ยม แม้แต่ชั่วคราว ก็ต้องช่วยกิจของสงฆ์ ทั้งพิเศษและประจำวัน เช่นทำความสะอาดวัด ออกไปรับบิณฑบาต ทำวัตรสวดมนต์ สนทนาธรรม หรือต้อนรับญาติโยม หลังฉันภัตตาหาร  ช่วยงานในโครงการต่างๆ  เป็นต้น

พระวินัยถือเป็นหลักปฏิบัติของวัด
การรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นหลักของพรหมจรรย์ และถือเป็นสิ่งสำคัญมาก     เรื่องข้อวัตรและกิจวัตร ณ วัดป่ามุตโตทัย   คณะสงฆ์ที่วัดป่ามุตโตทัยถือเอาข้อวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
ภูริทตฺโต เป็นแบบอย่าง

พระภิกษุสามเณรที่มีการประพฤติปฏิบัติพระวินัยอย่างบกพร่อง หรือมีพฤติกรรมอันเป็นโลกวัชชะ
หรือมีพฤติกรรมอันจะทำลายศรัทธาของญาติโยม ไม่ควรมาเยี่ยมวัดป่ามุตโตทัย  เช่นว่า
๑. พระภิกษุสามเณรที่รับหรือใช้เงินทอง (ปัจจัย)
๒. พระภิกษุสามเณรที่เดินทางกับผู้หญิงคนเดียว (หมายถึงว่า ไม่มีโยมผู้ชายเป็นสหจรผู้ร่วมทาง)
๓. พระภิกษุสามเณรที่ขับรถเอง
๔. พระภิกษุสามเณรที่ไม่ห่มผ้าจีวรไว้ตลอดเวลา (
หมายถึงว่า บางครั้งใส่เสื้อผ้าอย่างคฤหัสถ์)
๕. พระภิกษุสามเณรที่ทำงานเป็นอาชีพเหมือนคฤหัสถ์

กติกาสงฆ์เพื่อรักษาความสงบ และบรรยากาศกรรมฐาน
๑. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณวัด หากต้องการใช้  ให้ขออนุญาตใช้โทรศัพท์ติดตั้งของวัดจากพระผู้เป็นประธานสงฆ์ได้
๒.ห้ามใช้ออฟฟิศในช่วงเวลาสงบเงียบ คือ ๑๓.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.
๓. ห้ามใช้คอมพิวเตอร์อันเป็นของส่วนตัวที่วัด หากมีประสงค์ (เช่น จัดการเดินทางเป็นต้น) ให้ขออนุญาตที่จะใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตที่ออฟฟิศ ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.ได้
๔. คณะสงฆ์ไม่รับกิจนิมนต์สวดมงคลบ้าน กิจนิมนต์แสดงธรรมนอกวัด และอื่น ๆ เว้นแต่งานศพ
๕. พระภิกษุสามเณรฉันมื้อเดียว เวลา ๑๑.๐๐ น. หากมีประสงค์พิเศษ (เช่น การทำงาน หรือ อากาศหนาวมาก เป็นต้น) ให้ขออาหารว่าง  ในเวลา ๐๗.๐๐ น. จากอุบาสกได้ (ถ้ามีอุบาสกผู้พักที่วัดอยู่)
๖. พระภิกษุสามเณรฉันด้วยกัน และฉันในบาตร ทั้งหวานและคาว
๗. พระภิกษุผู้มีพรรษาหย่อน 5 และ สามเณร มาเยี่ยมวัดป่ามุตโตทัยไม่ได้ เว้นแต่มีใบฝากจากพระอุปัชฌาย์ หรือนิสสยาจารย์ของตนมามอบ หรือมีอาจารย์ผู้สมควรติดตามมาด้วย
๘. พระภิกษุสามเณรที่มีมาตรฐานการปฏิบัติพระวินัยที่มีขาด อยู่ที่วัดป่ามุตโตทัยได้ ไม่เกินสามวัน และลงอุโบสถกับหมู่คณะสงฆ์ไม่ได้
๙. พระภิกษุสามเณรที่มีข้อปฏิบัติทำลายศรัทธาของญาติโยม (ดูข้างบน) อยู่ที่วัดป่ามุตโตทัยไม่ได้

© Waldkloster Muttodaya.