MUTTODAYA
DE  TH
วัดป่ามุตโตทัย
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
เข้าพัก
กำหนดการ
ที่อยู่
ติดต่อ
บทความ
รูป
Links

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
มีความพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นทางวัดมีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม
และโปรแกรมต่างฯทางศาสนาออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

1. งดรับผู้ที่จะเข้ามาปฎิบัติธรรมที่วัด
2. งดการนำอาหารมาถวายเพล และ งดการเข้ามาช่วยงานในวัดทุกกรณี (
วางภัตตาหาร หรืออาาหารแห้งหน้าประตูได้)
3. ยกเลิกโปรแกรมและกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด
4. งดการออกบิณฑบาตทุกสาย
5 ยกเลิกการเดินทางมาเยือนวัดของครูบาอาจารย์

จึงเรียนมารับทราบ
 

วัดป่ามุตโตทัย

คำว่า “มุตโตทัย” มาจากภาษาบาลี แปลว่า หัวใจอิสระ การมีอิสรภาพ แห่งหัวใจจึงเป็นเป้าหมาย สูงสุดของทุกคนที่นี่ นักบวช อุบาสก อุบาสิกา ผู้อาศัยณ.วัดป่าแห่งนี้ ดำเนินชีวิตตามพระวินัยที่เคร่งครัด ตามแบบเถรวาท มาตราฐานของวัดป่า ซึ่งมีต้นแบบจากประเทศไทย

อีกนัยหนึ่ง “มุตโตทัย” เป็นชื่อกวี ที่ลูกศิษย์ถวายแด่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หัวหน้ากองทัพธรรมสายวัดป่า ซึ่งเน้นการปฏิบัติ กรรมฐานอย่างจริงจัง มักน้อยสันโดษ เป็นแบบอย่าง อันดีงาม ที่อนุชนรุ่นหลัง ได้เจริญรอยตาม

วัดป่ามุตโตทัย จึงเป็นสถานที่ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ฝึกฝนตัวเอง เพื่อที่จะลดมานะอัตตา ละโลภ โกรธ หลง เป็นสถานที่ สำหรับพัฒนาคน ตามมรรคมีองค์ 8 ที่ พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เพื่อบรรลุให้ถึง จุดหมายแห่งใจ ที่สงบเย็นเป็นอิสระ หรือที่เรียกว่านิพพานนั่นเอง  สถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็น ศูนย์สันทนาการ ศูนย์กลางสำหรับสัมมนา หรือ แหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หากแต่มีไว้ สำหรับนักบวช และโยม ผู้สนใจมาพัก อาศัย เพื่อภาวนา ศึกษาธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้าร่วมกันคณะสงฆ์

พระอาจารย์จัตฺตมโล ภิกษุ ประธานสงฆ์ เป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด ท่านบวชที่วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2531   5 พรรษาแรกท่านประจำอยู่ที่ วัดป่านานาชาติ หลังจากนั้นท่านธุดงค์ เพื่อแสวงหา ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทย อีก 2 พรรษา หลังจากนั้นนับเป็นเวลา กว่า 13 ปีที่ท่านได้อาศัยอยู่ที่ วัดโพธิญาณ เมือง Perth ออสเตรเลีย ช่วยงานท่านอาจารย์ พรหมวังโส โดยท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดดังกล่าวถึง 5 ปีก่อนที่จะย้าย กลับมาอยู่ที่นี่

พระอาจารย์โอตตะมะ ภิกษุ  เป็นชาวเช็คโดยกำเนิด ปัจจุบันชาวสวิส ท่านบวชที่พม่า เมื่อปี พ.ศ. 2535 ท่านได้อาศัยอยู่ที่ วัดธัมมะปาละ (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 12 ปี และ     วัดสันตะจิตตาราม (ประเทศอิตาลี) 7 ปี 

พระอาจารย์เมตฺติโก ภิกษุ ชาวเยอรมัน บวชเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่วัดป่าน้ำริน จังหวัดเชียงใหม่ ท่านศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ  ซึ่งอาศัยอยู่ที่วัดพระเจ้าตนหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ท่านมีประสบการณ์การ ธุดงค์ในประเทศไทย เยอรมันนี นิวซีแลนด์

พระถิรจิตโต ภิกษุ ชาวเยอรมัน บวชเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่วัดโพธิสมพร จังหวัดอุดรฯ ท่านศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อนิภนท์ อภิปสนฺโน (วัดป่าศาลาน็อย) 4 ปี

พระฉนฺทโก ภิกษุ ชาวสเปน บวชเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่วัดอโสการาม จังหวัดสมุทปราการ ท่านศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ 2 ปี
พระ 4 รูปสามารถพูดได้คล่องทั้งภาษาไทย และอังกฤษ


Impressum und Erklärungen zum Datenschutz

© Waldkloster Muttodaya.